Opšti uslovi poslovanja

Član 1

Opšti uslovi poslovanja, regulišu međusobne odnose i predstavljaju osnovu za sklapanje Ugovora o prodaji ulaznica za sportske, muzičke i druge kulturne događaje (u daljem tekstu: Događaji), između Ticketing d.o.o. iz Beograda (u daljem tekstu: Ticketing) i kupca ulaznica za priredbe (u daljem tekstu: Kupac).

Član 2

Ticketing obavlja uslugu vršenja prodaje ulaznica za pojedinačne Događaje u ime i za račun organizatora događaja (u daljem tekstu: Organizator).
TICKETING d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: "Ticketline") nije organizator ponuđenih događaja, zbog čega ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa organizacijom i/ili održavanjem događaja, te nije odgovoran za povraćaj novca.

Član 3

Ulaznice za Događaje Kupac može naručiti putem telefona, interneta ili lično. Narudžbina je fiksna i obavezujuća i ne može biti menjana niti stornirana. Obavezni elementi narudžbine su: ime, prezime, broj kontakt telefona, i e-mail adresa. Za sportske događaje obavezan element narudžbine je i JMBG u skladu sa članom 13 Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama Republike Srbije. Ticketing zadržava pravo da obavezne elemente narudžbine koriguje prema potrebama.

Član 4

Kupac garantuje za tačnost i istinitost podataka iz prethodnog člana. Ukoliko Kupac navede netačne ili lažne podatke u narudžbini, Kupac snosi svu odgovornost za posledice koje zbog toga nastanu, u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Ticketing ne odgovara za štetu koju Kupac nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima. Ticketing ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost Kupca koju na Internetu izvrši treće lice. Ticketing ne odgovara za štetu koja nastane za Kupca ili treće lice usled povrede obaveze Kupca na čuvanje tajnosti podataka o sadržini podataka iz svoje narudžbine.

Član 5

Narudžbina putem interneta postaje obavezujuća za Kupca momentom pritiska na dugme “Naruči”, a za Ticketing u momentu dodeljivanja transakcionog broja, koji se automatski prikazuje u poslednjem koraku postupka naručivanja. Ticketing potvrdu o izvršenoj narudžbini automatski šalje Kupcu putem e-maila. Ukoliko je e-mail adresa Kupca netačna, i kao takva bude registrovana na Ticketing serveru, Ticketing ne garantuje za korektno obavljanje postupka naručivanja.

Član 6

Klijent je upoznat i saglasan sa činjenicom da prilikom odabira opcije da se izvrši online plaćanje, u slučaju kada se u rezervacionom procesu napravi odabir mesta, i klijent tu poruku dobije na mejl, a ne izvrši se plaćanje iz bilo kog razloga, Ticketline nema obavezu obezbediti klijentu te ulaznice, jer se takva vrsta odabira mesta ne smatra uspešnom rezervacijom, pa se odabrana mesta vraćaju u slobodnu prodaju.

Član 7

Mesta sedenja za pojedinačne Događaje se dodeljuju po principu najboljih raspoloživih mesta u trenutku naručivanja, ukoliko preko interneta Kupcu nije data mogućnost da direktno iz plana sedenja bira svoje mesto.

Član 8

Naručenu ulaznicu Kupac mora platiti i preuzeti u roku naznačenom na potvrdi o izvršenoj narudžbini, koja se prikazuje zajedno sa transakcionim brojem. Rok se računa od momenta naručivanja ulaznica, ali isti ne važi dalje od naznačenog termina početka nekog Događaja.Sve narudžbine ulaznica napravljene 24h pre početka nekog Događaja nisu važeće, bez obzira na podatke koji Kupcu automatski stignu u potvrdnom mejlu narudžbine.

U slučaju da poslednji dan roka bude nedelja ili praznik, kao poslednji dan roka računa se prvi sledeći radni dan. Ukoliko Kupac ulaznicu ne podigne u dogovorenom roku, ista će biti automatski stornirana i vraćena u prodaju bez daljih obaveštenja. Kupac u tom slučaju gubi sva prava koja su proistekla iz postupka naručivanja. Plaćanje je moguće izvršiti gotovinski putem, karticom ili čekom građana.

Član 9

U konačnu obračunsku vrednost transakcije za uplatu, osim vrednosti ulaznica, ulaze i troškovi usluge korišćenja Ticketing d.o.o. rezervacionog sistema, kao i eventualni troškovi usluga dostave ulaznica na željenu adresu, koji se obračunavaju u zavisnosti od izabranih opcija, a sve u skladu sa poslovnom i cenovnom politikom Ticketing d.o.o.

U slučaju ONLINE plaćanja troškovi obrade putem internet prodavnice obračunavaju se na nivou porudžbine i predstavljaju pokriće neophodnih administrativnih, materijalnih i ostalih operativnih troškova poslovnih partnera sa kojima Ticketing d.o.o. ima Ugovor i od kojih iznajmljujemo usluge korišćenja online servisa.

Ukupna vrednost porudžbine je vrednost koju Kupac treba da plati i na koju Kupac nema dodatnih troškova, pod uslovom da se zahtevi iz porudžbine nisu menjali ili nije dolazilo do odustajanja od dostave na željenu adresu, pa ponavljanja zahteva za dostavu.

Sve izmene i dopune inicijalne porudžbine smatraju se novom porudžbinom koje se tarifiraju u skladu sa cenovnom politikom Ticketing d.o.o.

Član 10

Kupljena ulaznica važi isključivo za 1(jednu) osobu, ukoliko prilikom naručivanja ulaznica, sama ulaznica nije definisana kao kolektivna ulaznica tj. ulaznica koja važi za veći broj osoba.
Ulaznica omogućava jedan ulazak na Događaj i napuštanjem mesta Događaja ulaznica prestaje da važi, ukoliko pri kupovini ulaznice ista nije definisana za veći broj ulazaka.
Falsifikovanje ulaznica je kažnjivo zakonom. U slučaju zloupotrebe ulaznice, ista će biti trajno oduzeta, a posetiocu neće biti dozvoljen ulaz na Događaj.

Član 11

U slučaju promene termina bilo kog događaja iz naše ponude, Ticketline nije obavezan o tome pojedinačno obaveštavati sve svoje kupce, već se sama promena termina na sajtu www.ticketline.rs smatra vidom obaveštavanja o tome. U slučaju da nekome klijentu ne odgovara novi termin, Ticketline nema obavezu vršenja refundacije novca, već se za to klijenti moraju obratiti Organizatoru.

Član 12

Kupovina ulaznica preko prodajnih mesta Tickeline-a je obavezujuća i kupac ne može odustati od izvršene kupovine u smislu člana 36 stav 1 tačka 12 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021), s obzirom na to da Ticketline prodajom ulaznica pruža usluge povezane sa slobodnim aktivnostima koje se odvijaju u tačno određeno vreme odnosno u određenom periodu (odnosno za koje postoji konkretni rok ili period izvršenja). U skladu sa članom 26. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti potrošača kupac prihvatanjem ovih Uslova korišćenja izričito izjavljuje da je obavešten od strane Ticketline-a da ne može da koristi pravo na odustanak od ugovora, na šta kupac pristaje.
Kupovina ulaznica na Internet prodavnici je obavezujuća i kupac ne može odustati od izvršene kupovine u smislu člana 36. stav 1 tačke 12 i 13 Zakona o zaštiti potrošača, s obzirom na to da Ticketline prodajom ulaznica pruža usluge povezane sa slobodnim aktivnostima koje se odvijaju u tačno određeno vreme odnosno u određenom periodu (odnosno za koje postoji konkretni rok ili period izvršenja), kao i da je reč o isporuci digitalnog sadržaja u vidu PDF ulaznica (E-ticket i M-ticket). U skladu sa članom 36 stav 1 tačka 13 i članom 26. stav 1. tačka 6 Zakona o zaštiti potrošača, kupac prihvatanjem ovih Uslova korišćenja izričito izjavljuje da je obavešten od strane Ticketline-a da ne može koristiti pravo na odustanak od ugovora, na šta kupac pristaje.

Član 13

Kupljena ulaznica se ne može vratiti ili zameniti, osim u slučaju otkazivanja Događaja. Ulaznica nije ujedno i fiskalni račun. Fiskalni račun se mora čuvati do završetka Događaja u slučaju eventualne potrebe za refundacijom novca. U slučaju refundacije, neophodno je dostaviti ulaznicu koja se vraća, kao i fiskalni račun. U suprotnom, neće biti moguće izvršiti povraćaj novca. Organizator donosi odluku o načinu i dinamici povraćaja novca od kupljene ulaznice na osnovu svojih internih pravila. Ticketing nema obavezu povraćaja novca u slučaju otkazivanja Događaja ukoliko je novac od prodaje već uplaćen na račun Organizatora. U tom slučaju, Organizator ima obavezu da izvrši refundaciju novca. Ticketing nema obavezu snošenja bilo kakvih troškova koji za Kupca mogu nastati zbog otkazivanja ili pomeranja datuma održavanja Događaja. Refundacija novca se vrši na nominalnu vrednost ulaznica. Kupcu neće biti izvršen povraćaj troškova obrade, budući da se usluga Ticketline smatra u celosti pruženom u trenutku kupovine ulaznice, o čemu je kupac obavešten i na šta pristaje.
U slučaju bilo kakvih problema ili otkazivanja Događaja, o uslovima povraćaja možete se informisati putem regularnih Ticketline kanala informisanja: putem telefona na broj +381 11 2030570, mejlom na adresu office@ticketline.rs ili na veb stranici www.ticketline.rs.

Član 14

U slučaju da Vam se na ulazima ne očita PDF ulaznica zbog loše štampe, neadekvatne rezolucije, neinstaliranog PDF čitača ili bilo kog drugog razloga zbog kojeg nije moguće očitati barkod, pa samim tim ne uđete na Događaj, Ticketline ne snosi odgovornost za nastalu situaciju i nije obavezan da Vam refundira novac za Događaj.

Član 15

Visoke temperature, jaka svetlost i plastificiranje mogu oštetiti ulaznicu.
Grebanje sezonskih/članskih kartica i druga fizička oštećenja mogu trajno oštetiti barkod na kartici.
Ulaznice i sezonske/članske kartice se moraju čuvati u skladu sa pravilima termo i folijske štampe.
U slučaju bilo kakvog oštećenja sezonske/članske kartice odgovornost i troškove zamene (po važećem cenovniku u momentu zamene) snosi kupac.
Dnevne ulaznice se ne mogu menjati.

Član 16

Opšti uslovi poslovanja su objavljeni na internet adresi Ticketing-a i smatra se da je Kupac momentom pritiska na dugme “Naruči” potvrdio da je upoznat sa ovim uslovima i da je saglasan sa njihovom primenom.

Član 17

Opšti uslovi poslovanja kao i njihove izmene i dopune stupaju na snagu momentom objavljivanja na internet adresi Ticketing-a. Ticketing zadržava pravo promene Opštih uslova poslovanja.

Član 18

Za sve sporove koji mogu nastati između Kupca i Ticketing-a, a koji se ne mogu rešiti vansudskim rešavanjem sporova, nadležan je sud u Beogradu.POSEBNI USLOVI POSLOVANJA

Član 1

Posebni uslovi poslovanja, predstavljaju dodatak opštim uslovima poslovanja i čine osnovu za sklapanje dodatka Ugovora o prodaji ulaznica za sportske, muzičke i druge kulturne događaje (u daljem tekstu: Događaje), između Ticketing d.o.o. iz Beograda (u daljem tekstu: Ticketing) i kupca ulaznica za priredbe (u daljem tekstu: Kupac).

Član 2

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama možete koristiti kupovni kurs EUROBANK Direktna. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Član 3

U ime Ticketing d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših Kupaca. Prikupljamo samo neophodne podatke o Kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Kada su u pitanju sportski događaji prikupljamo neophodne podatke u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama Republike Srbije.Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Ticketing d.o.o.(i poslovni partneri/poslovnice) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Ticketing d.o.o. radi u ime i za račun Organizatora. Korisnik prihvata da, u skladu sa pravnim odredbama, njegovi podaci mogu biti prosleđeni Organizatoru događaja za koji su ulaznice kupljene ili nekom drugom nadležnom organu u skladu sa Zakonima RS.

Član 4

U slučaju kupovine putem online plaćanja, prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Nijednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu. Ticketing d.o.o. se obavezuje da od Kupca neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje, a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

Član 5

U slučaju otkazivanja priredbe i povraćaja novca, Kupcu koji je, koristeći online plaćanje, prethodno ulaznice platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, povraćaj sredstava će se vršiti isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dina metoda plaćanja. Refundacija novca se vrši na nominalnu vrednost ulaznica.DOPUNA OPŠTIH ODREDBI I USLOVA PRODAJE ULAZNICA NA UTAKMICAMA SUPER LIGE I PRVE LIGE SRBIJE

Član 1

Prikupljanje i/ili prenos i/ili proizvodnja i/ili širenje bilo koje informacije ili podataka u vezi sa utakmicom, ponašanjem ili bilo kojim drugim faktorom u bilo kojoj igri, ili bilo koja vrsta snimanja bilo kog audio, video ili audio-vizuelnog materijala u bilo kojoj igri (bilo korišćenjem elektronskih uređaja ili na drugi način) u svrhe bilo kog oblika klađenja, kockanja ili komercijalnih aktivnosti koje nisu unapred odobrene ili u bilo koje druge svrhe koje krše ove odredbe i uslove, strogo je zabranjeno na stadionu, osim gde je ovlašćenje ili dozvola izričito data od strane Lige i Kluba. Mobilni telefoni se mogu koristiti samo za ličnu, privatnu upotrebu. U slučaju kršenja ovih odredbi i uslova, posetiocima može biti odbijen pristup ili mogu biti udaljeni sa stadiona.GENERAL TERMS

ARTICLE 1

THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESS, REGULATE MUTUAL RELATIONS AND REPRESENT THE BASIS FOR THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT ON THE SALE OF TICKETS FOR SPORTS, MUSIC AND OTHER CULTURAL EVENTS (HEREINAFTER: EVENTS), BETWEEN TICKETING D.O.O. FROM BELGRADE (HEREINAFTER: TICKETING) AND THE BUYER OF TICKETS FOR EVENTS (HEREINAFTER: BUYER).

ARTICLE 2

TICKETING PERFORMS THE SERVICE OF SELLING TICKETS FOR INDIVIDUAL EVENTS ON BEHALF AND FOR THE ACCOUNT OF THE ORGANIZER OF THE EVENT (HEREINAFTER: ORGANIZER).
TICKETING D.O.O.BELGRADE (HEREINAFTER: „TICKETLINE“) IS NOT THE ORGANIZER OF THE OFFERED EVENTS, WHICH IS WHY IT BEARS NO RESPONSIBILITY IN CONNECTION WITH THE ORGANIZATION AND/OR MAINTENANCE OF THE EVENT, AND IS NOT RESPONSIBLE FOR REFUNDS.

ARTICLE 3

TICKETS FOR EVENTS CAN BE ORDERED BY PHONE, ONLINE OR IN PERSON. THE ORDER IS FIXED AND BINDING AND CANNOT BE CHANGED OR CANCELLED. MANDATORY ELEMENTS OF THE ORDER ARE: FIRST NAME, LAST NAME, CONTACT PHONE NUMBER, AND E-MAIL ADDRESS. FOR SPORTS EVENTS, THE IDENTIFICATION/PERSONAL NUMBER IS ALSO A MANDATORY ELEMENT OF THE ORDER IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 13 OF THE LAW ON THE PREVENTION OF VIOLENCE AND MISBEHAVIOR AT SPORTS EVENTS OF THE REPUBLIC OF SERBIA. TICKETING RESERVES THE RIGHT TO ADJUST THE MANDATORY ELEMENTS OF THE ORDER ACCORDING TO NEEDS.

ARTICLE 4

THE CUSTOMER GUARANTEES THE ACCURACY AND TRUTHFULNESS OF THE DATA FROM THE PREVIOUS ARTICLE. IF THE BUYER PROVIDES INCORRECT OR FALSE INFORMATION IN THE ORDER, THE BUYER BEARS ALL RESPONSIBILITY FOR THE CONSEQUENCES THAT ARISE AS A RESULT, IN ACCORDANCE WITH THE POSITIVE REGULATIONS OF THE REPUBLIC OF SERBIA. TICKETING IS NOT RESPONSIBLE FOR DAMAGE CAUSED BY THE CUSTOMER TO THIRD PARTIES THROUGH ILLEGAL BEHAVIOR. TICKETING IS NOT RESPONSIBLE FOR THE VIOLATION OF THE CUSTOMER'S RIGHT TO PRIVACY AND SECURITY COMMITTED ON THE INTERNET BY A THIRD PARTY. TICKETING IS NOT RESPONSIBLE FOR DAMAGE CAUSED TO THE CUSTOMER OR A THIRD PARTY AS A RESULT OF A BREACH OF THE CUSTOMER'S OBLIGATION TO KEEP THE DATA CONFIDENTIAL ABOUT THE CONTENT OF THE DATA FROM ITS ORDER.

ARTICLE 5

AN ORDER VIA THE INTERNET BECOMES BINDING FOR THE CUSTOMER AT THE MOMENT OF PRESSING THE "ORDER" BUTTON, AND FOR TICKETING AT THE MOMENT OF ASSIGNING THE TRANSACTION NUMBER, WHICH IS AUTOMATICALLY DISPLAYED IN THE LAST STEP OF THE ORDERING PROCESS. TICKETING AUTOMATICALLY SENDS CONFIRMATION OF THE COMPLETED ORDER TO THE CUSTOMER VIA E-MAIL. IF THE CUSTOMER'S E-MAIL ADDRESS IS INCORRECT, AND IT IS REGISTERED AS SUCH ON THE TICKETING SERVER, TICKETING DOES NOT GUARANTEE THE CORRECT PERFORMANCE OF THE ORDERING PROCEDURE.

ARTICLE 6

THE CLIENT IS AWARE OF AND AGREES WITH THE FACT THAT WHEN CHOOSING THE OPTION TO MAKE AN ONLINE PAYMENT, IN THE CASE WHEN A PLACE IS SELECTED IN THE RESERVATION PROCESS, AND THE CLIENT RECEIVES THAT MESSAGE BY EMAIL, AND THE PAYMENT IS NOT MADE FOR ANY REASON, TICKETLINE HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE TO THE CLIENT THAT TICKET, BECAUSE THIS TYPE OF SEAT SELECTION IS NOT CONSIDERED A SUCCESSFUL RESERVATION, SO THE SELECTED SEATS ARE RETURNED TO FREE SALE.

ARTICLE 7

SEATS FOR INDIVIDUAL EVENTS ARE ASSIGNED ACCORDING TO THE PRINCIPLE OF THE BEST AVAILABLE SEATS AT THE TIME OF ORDERING, IF THE CUSTOMER IS NOT GIVEN THE OPPORTUNITY TO CHOOSE HIS SEAT DIRECTLY FROM THE SEATING PLAN VIA THE INTERNET.

ARTICLE 8

THE PURCHASED TICKET MUST BE PAID FOR AND COLLECTED BY THE CUSTOMER WITHIN THE TIME INDICATED ON THE ORDER CONFIRMATION, WHICH IS DISPLAYED TOGETHER WITH THE TRANSACTION NUMBER. THE DEADLINE IS CALCULATED FROM THE MOMENT OF ORDERING THE TICKETS, BUT THE SAME DOES NOT APPLY BEYOND THE INDICATED DATE OF THE START OF AN EVENT. ALL TICKET ORDERS MADE 24 HOURS BEFORE THE START OF AN EVENT ARE NOT VALID, REGARDLESS OF THE INFORMATION THAT THE CUSTOMER RECEIVES AUTOMATICALLY IN THE CONFIRMATION EMAIL OF THE ORDER. IN CASE THE LAST DAY OF THE DEADLINE IS A SUNDAY OR A HOLIDAY, THE LAST DAY OF THE DEADLINE IS THE FIRST FOLLOWING WORKING DAY. IF THE BUYER DOES NOT PICK UP THE TICKET WITHIN THE AGREED TIME, IT WILL BE AUTOMATICALLY CANCELED AND RETURNED TO SALE WITHOUT FURTHER NOTICE. IN THAT CASE, THE CUSTOMER LOSES ALL RIGHTS THAT AROSE FROM THE ORDERING PROCESS. PAYMENT CAN BE MADE IN CASH, CARD OR CITIZEN'S CHECK.

ARTICLE 9

IN ADDITION TO THE VALUE OF THE TICKETS, THE FINAL CALCULATION VALUE OF THE PAYMENT TRANSACTION ALSO INCLUDES THE COSTS OF USING THE TICKETING D.O.O. SERVICE. RESERVATION SYSTEM, AS WELL AS POSSIBLE COSTS OF TICKET DELIVERY SERVICES TO THE DESIRED ADDRESS, WHICH ARE CALCULATED DEPENDING ON THE SELECTED OPTIONS, AND ALL IN ACCORDANCE WITH THE BUSINESS AND PRICE POLICY OF TICKETING D.O.O. IN THE CASE OF ONLINE PAYMENT, PROCESSING COSTS VIA THE ONLINE STORE ARE CALCULATED AT THE ORDER LEVEL AND COVER THE NECESSARY ADMINISTRATIVE AND OTHER OPERATING COSTS OF BUSINESS PARTNERS WITH WHOM TICKETING D.O.O. HAS A CONTRACT AND FROM WHICH WE RENT THE SERVICES OF USING ONLINE SERVICES. THE TOTAL VALUE OF THE ORDER IS THE VALUE THAT THE BUYER HAS TO PAY AND FOR WHICH THE BUYER HAS NO ADDITIONAL COSTS, PROVIDED THAT THE REQUIREMENTS FROM THE ORDER HAVE NOT CHANGED OR THERE HAS BEEN NO CANCELLATION OF THE DELIVERY TO THE DESIRED ADDRESS, AND NO REPETITION OF THE DELIVERY REQUEST. ALL CHANGES AND ADDITIONS TO THE INITIAL ORDER ARE CONSIDERED A NEW ORDER, WHICH ARE CHARGED IN ACCORDANCE WITH THE PRICING POLICY OF TICKETING D.O.O.

ARTICLE 10

THE PURCHASED TICKET IS VALID EXCLUSIVELY FOR 1 (ONE) PERSON, IF WHEN ORDERING TICKETS, THE TICKET ITSELF IS NOT DEFINED AS A COLLECTIVE TICKET, I.E. TICKET VALID FOR A LARGER NUMBER OF PEOPLE.
THE TICKET ALLOWS ONE ENTRY TO THE EVENT AND UPON LEAVING THE EVENT VENUE, THE TICKET CEASES TO BE VALID, IF THE TICKET WAS NOT DEFINED FOR A LARGER NUMBER OF ENTRIES WHEN PURCHASING THE TICKET.
FORGING TICKETS IS PUNISHABLE BY LAW. IN CASE OF MISUSE OF THE TICKET, IT WILL BE PERMANENTLY CONFISCATED, AND THE VISITOR WILL NOT BE ALLOWED TO ENTER THE EVENT.

ARTICLE 11

IN THE EVENT OF A CHANGE IN THE DATE OF ANY EVENT FROM OUR OFFER, TICKETLINE IS NOT OBLIGED TO NOTIFY ALL ITS CUSTOMERS INDIVIDUALLY, BUT THE CHANGE OF DATE ITSELF ON THE WEBSITE WWW.TICKETLINE.RS IS CONSIDERED A FORM OF NOTIFICATION. IN THE EVENT THAT A CLIENT DOES NOT LIKE THE NEW DATE, TICKETLINE HAS NO OBLIGATION TO REFUND THE MONEY, BUT CLIENTS MUST CONTACT THE ORGANIZER FOR THIS.

ARTICLE 12

THE PURCHASE OF TICKETS THROUGH TICKETLINE POINTS OF SALE IS BINDING AND THE CUSTOMER CANNOT WITHDRAW FROM THE PURCHASE IN THE SENSE OF ARTICLE 36 PARAGRAPH 1 ITEM 12 OF THE LAW ON CONSUMER PROTECTION („OFFICIAL GAZZETTE OF RS“, NO.88/2021), CONSIDERING THAT BY SELLING TICKETS, TICKETLINE PROVIDES SERVICES RELATED TO LEISURE ACTIVITIES THAT TAKE PLACE AT A SPECIFIC TIME, I.E. IN A SPECIFIC PERIOD (THAT IS, FOR WHICH THERE IS A SPECIFIC DEADLINE OR PERIOD OF EXECUTION). IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 26, PARAGRAPH 1, ITEM 6 OF THE LAW ON CONSUMER PROTECTION, BY ACCEPTING THESE TERMS OF USE, THE CUSTOMER EXPRESSLY DECLARES THAT HE HAS BEEN INFORMED BY TICKETLINE THAT HE CANNOT USE THE RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT, TO WHICH THE CUSTOMER AGREES.
THE PURCHASE OF TICKETS ON THE INTERNET STORE IS BINDING AND THE CUSTOMER CANNOT WITHDRAW FROM THE PURCHASE IN THE SENSE OF ARTICLE 36 PARAGRAPH 1, ITEMS 12 AND 13 OF THE LAW ON CONSUMER PROTECTION, GIVEN THAT TICKETLINE, BY SELLING TICKETS, PROVIDES SERVICES RELATED TO LEISURE ACTIVITIES THAT TAKE PLACE AT A SPECIFIC TIME, I.E. IN A SPECIFIC PERIOD (THAT IS, FOR WHICH THERE IS A SPECIFIC DEADLINE OR PERIOD OF EXECUTION), AS WELL AS THAT IT IS ABOUT THE DELIVERY OF DIGITAL CONTENT IN THE FORM OF PDF TICKETS. IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 36, PARAGRAPH 1, ITEM 13 AND ARTICLE 26 PARAGRAPH 1 ITEM 6 OF THE LAW ON CONSUMER PROTECTION, BY ACCEPTING THESE TERMS OF USE, THE CUSTOMER EXPRESSLY DECLARES THAT HE HAS BEEN INFORMED BY TICKETLINE THAT HE CANNOT USE THE RIGHT TO WITHDRAW FROM THE CONTRACT, TO WHICH THE CUSTOMER AGREES.

ARTICLE 13

THE PURCHASED TICKET CANNOT BE RETURNED OR EXCHANGED, EXCEPT IN CASE OF EVENT CANCELLATION.

THE TICKET IS NOT A FISCAL RECEIPT. THE FISCAL RECEIPT MUST BE KEPT UNTIL THE END OF THE EVENT IN CASE OF ANY NEED FOR A REFUND.

IN THE CASE OF A REFUND, IT IS NECESSARY TO SUBMIT THE REFUNDABLE TICKET, AS WELL AS THE FISCAL INVOICE. OTHERWISE, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO ISSUE A REFUND. THE ORGANIZER MAKES A DECISION ON THE METHOD AND DYNAMICS OF THE REFUND OF THE PURCHASED TICKET BASED ON ITS INTERNAL RULES. TICKETING HAS NO OBLIGATION TO REFUND MONEY IN CASE OF EVENT CANCELLATION IF THE MONEY FROM THE SALE HAS ALREADY BEEN PAID TO THE ORGANIZER'S ACCOUNT. IN THAT CASE, THE ORGANIZER IS OBLIGED TO REFUND THE MONEY. TICKETING HAS NO OBLIGATION TO BEAR ANY COSTS THAT MAY ARISE FOR THE CUSTOMER DUE TO THE CANCELLATION OR POSTPONEMENT OF THE DATE OF THE EVENT. REFUNDS ARE MADE AT THE NOMINAL VALUE OF THE TICKETS.

PROCESSING COSTS WILL NOT BE REFUNDED TO THE CUSTOMER, SINCE THE TICKETLINE SERVICE IS CONSIDERED FULLY PROVIDED AT THE TIME OF TICKET PURCHASE, WHICH THE CUSTOMER IS INFORMED ABOUT AND AGREES TO.

IN CASE OF ANY PROBLEMS OR CANCELLATION OF THE EVENTS, YOU CAN FIND OUT ABOUT THE REFUND CONDITIONS THROUGH REGULAR TICKETLINE INFORMATION CHANNELS: BY PHONE AT +381 11 2030570, BY EMAIL AT OFFICE@TICKETLINE.RS OR ON THE WEBSITE WWW.TICKETLINE.RS.

ARTICLE 14

IN THE EVENT THAT YOUR PDF TICKET IS NOT READ AT THE ENTRANCE DUE TO POOR PRINTING, INADEQUATE RESOLUTION, AN UNINSTALLED PDF READER OR ANY OTHER REASON FOR WHICH IT IS NOT POSSIBLE TO READ THE BARCODE, AND THEREFORE YOU DO NOT ENTER THE EVENT, TICKETLINE IS NOT RESPONSIBLE FOR THE SITUATION AND IS NOT OBLIGATED TO REFUND YOU FOR THE EVENT.

ARTICLE 15

HIGH TEMPERATURES, STRONG LIGHT AND PLASTICIZING CAN DAMAGE THE TICKET.
SCRATCHING SEASON/MEMBERSHIP CARDS AND OTHER PHYSICAL DAMAGE CAN PERMANENTLY DAMAGE THE BARCODE ON THE CARD.
TICKETS AND SEASON/MEMBERSHIP CARDS MUST BE STORED IN ACCORDANCE WITH THE RULES OF THERMAL AND FOIL PRINTING.
IN CASE OF ANY DAMAGE TO THE SEASON/MEMBERSHIP CARD, RESPONSIBILITY AND REPLACEMENT COSTS (ACCORDING TO THE VALID PRICE LIST AT THE TIME OF REPLACEMENT) ARE BORNE BY THE BUYER. DAILY TICKETS CANNOT BE CHANGED.

ARTICLE 16

THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS ARE PUBLISHED ON THE TICKETING WEBSITE, AND IT IS CONSIDERED THAT THE MOMENT THE CUSTOMER CLICKS ON THE "ORDER" BUTTON, HE HAS CONFIRMED THAT HE IS FAMILIAR WITH THESE TERMS AND THAT HE AGREES WITH THEIR APPLICATION.

ARTICLE 17

THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS, AS WELL AS THEIR AMENDMENTS AND ADDITIONS, ENTER INTO FORCE AT THE MOMENT OF THEIR PUBLICATION ON THE TICKETING WEBSITE. TICKETING RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS.

ARTICLE 18

FOR ALL DISPUTES THAT MAY ARISE BETWEEN THE CUSTOMER AND TICKETING, WHICH CANNOT BE RESOLVED BY OUT-OF-COURT DISPUTE RESOLUTION, THE JURISDICTION OF THE COURT IN BELGRADE IS COMPETENT.SPECIAL TERMS

ARTICLE 1

THE SPECIAL TERMS ARE AN ADDITION TO THE GENERAL TERMS OF BUSINESS AND FORM THE BASIS FOR CONCLUDING AN ADDENDUM TO THE AGREEMENT ON THE SALE OF TICKETS FOR SPORTS, MUSIC AND OTHER CULTURAL EVENTS (HEREINAFTER: EVENTS), BETWEEN TICKETING D.O.O. FROM BELGRADE (HEREINAFTER: TICKETING) AND THE BUYER OF TICKETS FOR EVENTS (HEREINAFTER: BUYER).

ARTICLE 2

ALL PAYMENTS WILL BE MADE IN THE LOCAL CURRENCY OF THE REPUBLIC OF SERBIA - DINAR (RSD). FOR AN INFORMATIVE DISPLAY OF PRICES IN OTHER CURRENCIES, YOU CAN USE THE EUROBANK DIREKTNA BUYING RATE.WHEN CHARGING YOUR CREDIT CARD, THE SAME AMOUNT IS CONVERTED INTO YOUR LOCAL CURRENCY ACCORDING TO THE EXCHANGE RATE OF CREDIT CARD ASSOCIATIONS. AS A RESULT OF THIS CONVERSION THERE IS A POSSIBILITY OF A DIFFERENCE FROM THE ORIGINAL PRICE STATED ON OUR WEB SITE.

ARTICLE 3

ON BEHALF OF TICKETING D.O.O. WE ARE COMMITTED TO PROTECTING THE PRIVACY OF ALL OUR CUSTOMERS. WE COLLECT ONLY NECESSARY DATA ABOUT CUSTOMERS/USERS AND DATA NECESSARY FOR BUSINESS AND USER INFORMATION IN ACCORDANCE WITH GOOD BUSINESS PRACTICES AND IN ORDER TO PROVIDE QUALITY SERVICE. WHEN IT COMES TO SPORTS EVENTS, WE COLLECT THE NECESSARY DATA IN ACCORDANCE WITH THE ACT ON THE PREVENTION OF VIOLENCE AND MISBEHAVIOR AT SPORTS EVENTS OF THE REPUBLIC OF SERBIA. WE GIVE CUSTOMERS A CHOICE, INCLUDING THE ABILITY TO DECIDE WHETHER OR NOT THEY WANT TO BE REMOVED FROM MAILING LISTS USED FOR MARKETING CAMPAIGNS. ALL USER/CUSTOMER DATA IS STRICTLY STORED AND IS AVAILABLE ONLY TO EMPLOYEES WHO NEED THIS DATA TO PERFORM THEIR WORK. ALL EMPLOYEES OF TICKETING D.O.O. (AND BUSINESS PARTNERS) ARE RESPONSIBLE FOR RESPECTING THE PRINCIPLES OF PRIVACY PROTECTION. TICKETING D.O.O. WORKS ON BEHALF OF THE ORGANIZER. THE USER ACCEPTS THAT, IN ACCORDANCE WITH LEGAL PROVISIONS, HIS DATA MAY BE FORWARDED TO THE ORGANIZER OF THE EVENT FOR WHICH THE TICKETS WERE PURCHASED OR TO SOME OTHER COMPETENT AUTHORITY IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF THE RS.

ARTICLE 4

IN THE CASE OF ONLINE PAYMENT PURCHASES, WHEN ENTERING PAYMENT CARD DATA, CONFIDENTIAL INFORMATION IS TRANSMITTED VIA A PUBLIC NETWORK IN A PROTECTED (ENCRYPTED) FORM USING THE SSL PROTOCOL AND PKI SYSTEM, AS CURRENTLY THE MOST MODERN CRYPTOGRAPHIC TECHNOLOGIES. DATA SECURITY DURING PURCHASES IS GUARANTEED BY THE PAYMENT CARD PROCESSOR CHIPCARD A.D. BELGRADE, SO THE COMPLETE BILLING PROCESS IS DONE ON THE CHIPCARD WEBSITE. AT NO TIME ARE PAYMENT CARD DETAILS AVAILABLE TO OUR SYSTEM. TICKETING D.O.O. UNDERTAKES NOT TO REQUEST AND ARCHIVE DATA RELATED TO THE PAYMENT CARD USED FOR THE TRANSACTION, ESPECIALLY THE CARD NUMBER, EXPIRATION DATE, CVC2 AND CVV NUMBER, ETC., FROM THE CUSTOMER IN ANY ELECTRONIC FORM.

ARTICLE 5

IN CASE OF CANCELLATION OF THE EVENT AND REFUND, THE CUSTOMER WHO, USING ONLINE PAYMENT, PREVIOUSLY PAID FOR THE TICKETS WITH ONE OF THE PAYMENT CARDS, IN PART OR IN FULL, AND REGARDLESS OF THE REASON FOR THE RETURN, THE REFUND WILL BE MADE EXCLUSIVELY VIA VISA, EC/MC, MAESTRO AND DINA METHOD OF PAYMENT. REFUNDS ARE MADE AT THE NOMINAL VALUE OF THE TICKETS.AMENDMENT TO THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF THE SALE OF TICKETS FOR THE SUPER LEAGUE AND FIRST LEAGUE OF SERBIA MATCHES

ARTICLE 1

TNE COLLECTION AND/OR TRANSMISSION AND/OR PRODUCTION AND/OR DISSEMINATION OF ANY INFORMATION OR DATA REGARDING MATCH DEVELOPMENTS, CONDUCT OR ANY OTHER FACTOR IN ANY GAME, OR ANY KIND OF RECORDING OF ANY AUDIO, VIDEO OR AUDIO-VISUAL MATERIAL IN ANY GAME (WHETHER BY USE OF ELECTRONIC DEVICES OR OTHERWISE) FOR THE PURPOSES OF ANY FORM OF BETTING, GAMBLING OR COMMERCIAL ACTIVITIES THAT HAVE NOT BEEN AUTHORIZED IN ADVANCE OR FOR ANY OTHER PURPOSES THAT VIOLATE THESE TERMS AND CONDITIONS, IS STRICTLY FORBIDDEN AT THE STADIUM, EXCEPT WHERE AUTHORIZATION OR PERMISSION IS EXPRESSLY GRANTED BY THE LEAGUE AND THE CLUB. MOBILE PHONES MAY ONLY BE USED FOR PERSONAL, PRIVATE USE. IN THE EVENT OF A BREACH OF THESE TERMS AND CONDITIONS, VISITORS MAY BE REFUSED ACCESS TO OR REMOVED FROM THE STADIUM.Newsletter

Budite uvek u toku sa našim vestima i novostima. Ostavite vašu email adresu i prijavite se za naš newsletter.

Zapamti me Zaboravili ste šifru?

Niste registrovani? Registrujte se

Niste registrovani? Registrujte se

Želim da primam newsletter na email adresu!